ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡିକ 2021-2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ MDM ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ FAQ ମାନାଙ୍କ MDM ଚାଉଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବହନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର / ଏଜେଣ୍ଟ / ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡିକ 2021-2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ MDM ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ FAQ ମାନାଙ୍କ MDM ଚାଉଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବହନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର / ଏଜେଣ୍ଟ / ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡିକ 2021-2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ MDM ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ FAQ ମାନାଙ୍କ MDM ଚାଉଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବହନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର / ଏଜେଣ୍ଟ / ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡିକ 2021-2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ MDM ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ FAQ ମାନାଙ୍କ MDM ଚାଉଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବହନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର / ଏଜେଣ୍ଟ / ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ |

25/03/2021 09/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)