Close

ନୂତନ ଆଇରନ୍ ହୋର୍ଡିଂର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋର୍ଡିଂରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ଆହ୍ଵାନ

ନୂତନ ଆଇରନ୍ ହୋର୍ଡିଂର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋର୍ଡିଂରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ଆହ୍ଵାନ
Title Description Start Date End Date File
ନୂତନ ଆଇରନ୍ ହୋର୍ଡିଂର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋର୍ଡିଂରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ଆହ୍ଵାନ

ନୂତନ ଆଇରନ୍ ହୋର୍ଡିଂର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋର୍ଡିଂରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ଆହ୍ଵାନ

03/11/2021 10/11/2021 View (2 MB)